Obchodní podmínky

 Úvodspotřební zboží zakoupené na

·         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu invisible-training  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.invisibe-training.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

se sídlem Lesní 298, 290 01 Sokoleč
identifikační číslo: 08415943

    

 

Uzavření kupní smlouvy

·         Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

·         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů souvisejících s balením, platbou a přepravou zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

·         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, platbou (dobírka) a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území státu, který byl při volbě dopravy zvolen. V případě doručovaní na území státu, který není v nabídce, jsou přepravní náklady kalkulovány individuálně.

·         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

·         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (automatický e-mai), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

·         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

·         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

·         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

 

Možnosti objednání zboží

 

Cena a úhrada zboží

Úhrada objednaného zboží je možná následujícími způsoby:

 

Přeprava a způsob dodání

Zboží zasíláme přepravní společností DPD, ČESKÁ POŠTA, PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZASILKOVNA,ZÁSILKOVNA

Při převzetí zboží od přepravní služby si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé během přepravy.

V případě zjevného poškození balíčku musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné vyplnit Zápis o škodě nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky!

U objednávek s celkovou hodnotou vyšší než 1.000,-  Kč S DPH není účtováno přepravné a balné.

 

U objednávek  s celkovou hodnotou nižší než 1.000,-  Kč s DPH pro  zákazníka je účtováno přepravné a balné dle tarifu přepravce - přepravní službou DPD činí poštovné 110 Kč,ČESKÁ POŠTA balík do ruky 110 Kč, ZÁSILKOVNA - dodání na adresu 99 Kč, dobírka 30Kč, platba převodem na účet 0 Kč. ZÁSILKOVNA dodání na výdejní místa 60 Kč.

 

 

V den dodání balíčku jste vždy nejprve zkontaktován zprávou SMS - se sdělením přibližné doby dodání (při doručení na soukromou adresu). Není- li zásilka na první pokus doručená, je zásilka uložena po dobu 10 dní na příslušném depu a v této době je možno se s přepravcem telefonicky domluvit na dalším postupu doručení.

 

Přepravné na Slovensko 250Kč

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odstoupení od kupní smlouvy

  (poučení o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f)

 

·         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. „výroba na míru“), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

·         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího viz korespondenční adresa či na adresu elektronické pošty prodávajícího invisible-training@email.cz

·         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s průvodním dopisem na korespondenční adresu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

·         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a přijetím vráceného zboží, a to na účet písemně určeným kupujícím v přiloženém průvodním dopise. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

·         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

·         Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet písemně určený kupujícím.

 

·         Prodávající si vyhrazuje účtovat opotřebení zboží, které neodpovídá běžnému použití.

·         Prodávající si vyhrazuje právo účtovat opotřebení, obal a kompletní uvedení do původního stavu, tak, jak dovoluje zákon.

·         Poštovné od kupujícího k nám při odstoupení od smlouvy nehradíme. 

 

Ochrana osobních údajů

·         Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

·         Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

·         Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

·         Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

·         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

·         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k povaze konkrétního produktu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

·         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

·         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

o    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

o    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

·         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

·         Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

Práva z vadného plnění - Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

"Prodávající" je firma , INVISIBLE - TRAINING, Lesní 298, 29001 Sokoleč, IČ: 08415943

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

 

Vyřízení reklamace

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 732 781 107 nebo na e-mail: invisible-training@email.cz  (je třeba uvést Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail a název reklamovaného zboží) a my se pokusíme závadu odstranit odbornou poradou nebo se s Vámi dohodneme na dalším postupu.

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly (reklamace, servis, křehké atp.).

Náklady na zaslání zboží nese zákazník. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou. Dobírkou nebude přijato.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Jelikož se snažíme, aby reklamace zboží netrvala příliš dlouho, vyřizujeme Vaše reklamace zpravidla již do 14 pracovních dnů.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět kupujícímu.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz předcházející bod), účtuje prodávající kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady, vč. přepravného a balného.

Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Závěrečná ustanovení

·         Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

·         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího: tel.: 732781107, e-mail.: invisible-training@email.cz